2020. július 23. - Pályázati felhívás Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ügyvezető igazgatói állás betöltésére

Tápiógyörgye Község  Önkormányzata  pályázatot  hirdet  –  a    köztulajdonban    álló    gazdasági    társaságok    takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, továbbá a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  (a  továbbiakban:  Mt.)  alapján a GAMESZ  Nonprofit Korlátolt   Felelősségű   Társaság   ügyvezető   igazgató  
munkakörének  munkaviszony keretében történő betöltésére, az alábbiak szerint

Az ügyvezető igazgató feladatai különösen:
A  gazdasági  társasági  formában  működő Kft.  teljes  munkaidőben  történő  vezetése, képviselet. Feladata első sorban az önkormányzat, másod sorban más gazdasági társaságok, egyesületek pályázatainak kidolgozása, projektmenedzselése.
Az  ügyvezető a  munkáltatói  jogkör  gyakorlása  mellett  ellátja a  gazdasági  társaság ügyvezetését,   amelybe   beletartozik   a   társaság   irányításával   összefüggésben   szükséges mindazon  döntések  meghozatala,  amelyek  törvény  vagy  a  társasági  szerződés  alapján  nem tartoznak a társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.

Az ügyvezető a jogszabályi előírások megtartásával és a gazdasági társaság létesítő okiratában,   valamint   a Kft.   Szervezeti   és   Működési   Szabályzatában   (SzMSz) meghatározottak  szerint  irányítja,  szervezi  és  ellenőrzi  a  vezetése  alatt  Kft.-t. Folyamatosan  és  rendszeresen  ellenőrzi,  hogy  a Kft.  által  ellátandó  feladatokat  a jogszabályoknak, pénzügyi és más szakmai előírásoknak, továbbá az önkormányzat és   a   település működési  érdekeinek   megfelelően végezze.   A   feladatellátás   biztosítása   érdekében   –   a meghatározott   létszám   figyelembe   vételével   –   jogosult   megbízni   az alkalmazottakat   és folyamatosan ellenőrizni a megbízási szerződésekben foglaltak betartását, továbbá távollétük esetén helyettesítésükről gondolkodni köteles.

A munkakör megnevezése: ügyvezető  (az Mt. 208. §-a alapján).

A jogviszony időtartama:    5 év határozott időre szól, 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkakör betöltésének legkorábbi időpontja:  2020. szeptember 1-től

Pályázati feltételek:

 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • felhasználói szintű számítógépes ismeret,
 • a  vagyonnyilatkozat  tételi  kötelezettség  annak  esedékességekor  történő  teljesítése  (a pályázónak  a  munkaviszony  létesítését  követő  30  napon  belül,  illetve  az  egyes vagyonnyilatkozat-tételi  kötelezettségekről  szóló  2007.  évi  CLII.  törvény  3.  §  (3) bekezdés e) pontjának rendelkezései szerint vagyonnyilatkozatot kell tennie).

A  pályázatok  munkáltatói  jogkörben  kerülnek  elbírálásra  azok  közül  a  pályázatok  közül, melyek a pályázati eljárásnak maradéktalanul megfelelnek.

A pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget   igazoló   okiratok   hitelesített   másolatai,   vagy   az   eredeti   példányok bemutatása,
 • a pályázó személyi adatait tartalmazó részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél,
 • a kft. vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program, mely tartalmazza a szakmai   helyzetelemzésre   épülő   és   a   működést   javító   célok   megvalósulására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket,
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez, - nyilatkozat,  hogy  hozzájárul  a  teljes  pályázati  anyagának  a  véleményezők  és  a döntéshozók részére történő sokszorosításához, megismeréshez és a továbbításához,
 • a  pályázati  feltételként  előírt  szakirányú gyakorlat igazolása,
 • nyelvismeret esetén idegen nyelv ismeretét igazoló okirat hitelesített másolata, vagy eredeti példány bemutatása,
 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról,
 • nyilatkozat  arról,  hogy  a  benyújtott  pályázatról  nyílt  vagy  zárt  ülésen  tárgyalja döntéshozó testület

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • válságmenedzselésben, illetve változásmenedzsment területén szerzett tapasztalat,
 • széleskörű informatikai ismeretek,
 • gazdálkodó szervezetek működésében szerzett vezetői tapasztala
  A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 14.

A pályázati felhívás közzétételének helye:
a www.tapiogyorgye.hu internetes oldalon,

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton a tapio@t-online.hu e-mail címen keresztül

A  benyújtott  pályázaton  fel  kell  tüntetni  a  pályázat  tárgyát:  ügyvezető  igazgatói pályázat,
GAMESZ Nonprofit Kft.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázókat az Önkormányzat Képviselő-testülete hallgatja meg.
A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát.

A pályázat elbírálásának határideje:
A Képviselő-testület a pályázati határidő lejártát követő 3 napon belül dönt a munkaviszony
(ügyvezető igazgatói megbízás) létesítéséről.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tapiogyorgye.hu honlapon szerezhet.

Tápiógyörgye, 2020. július 20.

Varró István sk.
polgármester

Polgármesteri Hivatal

Cím: 2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1.
Telefon: +36 53 383 001
E-mail: tapio@t-online.hu

onkeulogo

epapír

mo_hu
pestmegyeibekelteto

svájci hozzájárulás_logo

Kalandok a Pusztában

umft

A "Kalandok a pusztában" című projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Bővebben

busz

20+1 személyes Mercedes busz bérelhető a tápiógyörgyei Polgármesteri Hivatalnál.
+36 53 383 001 (110-es melléken)
Megrendelőlap
Megrendelés visszaigazolása